ALGEMEEN

1. De Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten, gesloten tussen de zelfstandig ondernemende rijschoolhouder en hun leerlingen.

De lesovereenkomst wordt rechtstreeks gesloten tussen de leerling en de rijschoolhouder.Indien een (les)pakket is betaald dan is deze lesovereenkomst rechtstreeks gesloten tussen de rijschoolhouder en de leerling.

2. In de lesovereenkomst wordt nadere invulling gegeven aan hetgeen de rijschool en leerling overeenkomen. Hierin wordt een keuze gemaakt voor een theorieopleiding en/of een standaard praktijkopleiding en/of een praktijkpakket opleiding en/of een chauffeursopleiding en/ of een andere opleiding in het aanbod van de rijschool.

Deze lesovereenkomst zal schriftelijk of via elektronische weg worden aangegaan.


Artikel 1 - Verplichtingen rijschoolhouder

De rijschoolhouder is verplicht er zorg voor te dragen:

1. Dat er les wordt gegeven door instructeurs, die voldoen aan de bepalingen van de Wet Rij-onderricht Motorrijtuigen (WRM);

2. Dat de leerling zo veel mogelijk rijonderricht ontvangt van dezelfde instructeur;

3. Dat hij de leerling periodiek en in ieder geval eens per vijf lessen informatie geeft over de progressie van de leerling en de voortgang in relatie tot de exameneisen;

4. Dat de aanvraag voor het onderzoek naar de rijvaardigheid (verder: het onderzoek) door de rijschoolhouder – onder voldoening van de daarvoor geldende bedragen en onder overlegging van de benodigde bescheiden - daadwerkelijk is ingediend bij, of in het aanvraagbestand is ingevoerd van, de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), de Contactcommissie Chauffeursvakbekwaamheid (CCV), of het Bu- reau Nader Onderzoek Rijvaardigheid (BNOR), uiterlijk twee weken na de datum waarop in overleg met de leerling is besloten dat het onderzoek naar de rijvaardigheid kan worden aangevraagd en waarop de leerling de kosten van het onderzoek aan de rijschoolhouder heeft voldaan;

5. Dat de leerling, die via de rijschoolhouder het onderzoek heeft aangevraagd, op de datum en tijd waar voor hij/zij is opgeroepen door het

CBR, de CCV, of het BNOR tot het afleggen van een onderzoek de beschikking heeft over hetzelfde lesvoertuig als waarin hij de rijlessen heeft ontvangen, dan wel tenminste over een lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardige type;

6. Dat de tijdsduur van de te geven rijles, zoals overeengekomen in de lesovereenkomst

(50 minuten per rijles), volledig wordt benut voor het geven van rijles;

7. Dat er een verzekering is afgesloten, welke in ieder geval een dekking biedt van € 1.000.000 tegen aansprakelijkheid van de rijschoolhouder jegens de leerling;

8. De leerling te wijzen op het feit dat eventuele medische klachten, waarvan hij/zij redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen, van invloed kunnen zijn op de aanvraag en het doen van een onderzoek;

9. De leerling te wijzen op het feit dat op grond van de verblijfsstatus wordt bepaald of een rijbewijs kan worden afgegeven;

10. De leerling te wijzen op het feit dat, zodra er sprake is van een ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen, hij aan de rijschoolhouder hiervan melding moet maken.


Artikel 2 - Verplichtingen leerling

De leerling is verplicht:

1. Zich te houden aan de door de rijschoolhouder gemaakte afsprakenoverzicht (schriftelijk of digitaal) op de afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles (door de rijschoolhouder wordt een wachttijd van 15 minuten in acht genomen). Bij het niet op komen dagen op het afgesproken tijdstip zonder tijdige afzegging, dient de volledige lesprijs te worden voldaan;

2. De volledige lesprijs te voldoen indien de rijles wordt afgezegd binnen 48 uur voor de op de lesafspraken overzicht afgesproken tijd. Zaterda- gen, alsmede erkende feestdagen worden niet meegerekend in deze 48 uur.

Afzegging dient tijdens de kantooruren van de rijschool te gebeuren en dient online of schriftelijk te worden gedaan. Een te laat afge- zegde les wordt niet in rekening gebracht bij afzeggen vanwege een dringende reden waaronder wordt verstaan een ernstig ongeval, ernstige ziekte of overlijden van de leerling, alsmede een ernstig ongeval, ernstige ziekte van familie in de 1e en 2e graad of overlijden van een familielid in de 1e en 2e graad. Huisgenoten welke volgens het bevolkingsregister staan ingeschreven op hetzelfde adres als de leerling worden gelijk gesteld met familieleden in de 1e en 2e graad;

3. Alle aanwijzingen van de rijinstructeur tijdens de rijlessen op te volgen;

4. Het met de rijschoolhouder overeengekomen lesschema, zoals bijvoorbeeld de aan te leren lesonderdelen en het aantal te volgen rijlessen per week, tot aan de datum van ieder onderzoek, na te komen;

5. Verplicht om tijdig – te weten voor het daadwerkelijk plaats vinden van het praktijkexamen- zelf in het bezit te zijn van het theoriecertificaat.

7. Bij een onderzoek naar de rijvaardigheid (theorie-examen, tussentijdse toets of andere deeltoets, praktijkexamen en Nader Onderzoek) een geldig legitimatiebewijs, een correct ingevulde EV (eigen verklaring van het CBR) en indien vereist een geldig theoriecertificaat (of geldig vervan- gend document) te overleggen, zonder dat de rijschoolhouder kan worden aangesproken op de gevolgkosten, indien de leerlingen noodzakelijk vereiste documenten niet of niet tijdig op orde heeft;

8. Eventuele medische klachten, waarvan hij/zij redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motor- voertuig te besturen, tijdig af te stemmen met het examenbureau voordat de rijopleiding wordt aangevangen. Indien de leerling nalaat dit te doen en de rijopleiding daardoor moet worden onderbroken of afgebroken, kan de franchisenemer hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld; 9. Zich ervan te overtuigen dat hij of zij, indien vereist, een uittreksel uit het bevolkingsregister kan verkrijgen indien het document nodig is voor het afleggen van het examen. De rijschoolhouder kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld indien de leerling geen examen kan doen als gevolg van het ontbreken van het genoemde uittreksel;

10. Te melden indien sprake is van ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen. Indien de leerling dit nalaat om aan

de rijschoolhouder te vermelden, dan accepteert de rijschoolhouder geen enkele vorm aansprakelijkheid en zal eventuele directe of indirecte schade worden verhaald op de leerling;

11. Aangezien het wettelijk verboden is om een voertuig te besturen wanneer men onder invloed van alcohol of geestverruimende middelen

is, is het ook verboden om onder invloed van één van deze middelen een rijles te volgen. Wanneer dit het geval is zal de rijles niet doorgaan en zal deze toch in rekening worden gebracht, (primair is het de eigen verantwoordelijkheid van de leerling en bij twijfel zal de instructeur hierin een besluit nemen). Mocht voor, tijdens of na de les schade ontstaan, doordat er (ongemerkt) onder invloed gereden wordt, dan zal deze schade rechtstreeks verhaald worden op de leerling, zonder dat er recht is op restitutie van lesgelden en is de rijschoolhouder bevoegd om verdere rijlessen met de leerling te stoppen;

12. Te verklaren dat hij/zij zich conformeert aan alle eisen die de wet stelt aan het mogen nemen van rijlessen en de leerling vrijwaart de rijschoolhouder hierin van elke vorm van -mogelijk- bedrog.


Artikel 3 - Betaling

1. Betaling van de leerling aan de rijschoolhouder kan geschieden op drie manieren:

- Vooraf, via Betaal service gefaciliteerd voor de leerling en de rijschoolhouder en welk bedrag wordt doorgestort naar de desbetreffende rijschool.

- Rechtstreeks via de bankrekening van de rijschoolhouder.

- Rechtstreeks a contant aan de rijschoolhouder.

2. In alle van de bovenstaande drie gevallen geldt dat de lesovereenkomst rechtstreeks wordt gesloten tussen de rijschoolhouder en de leerling, waaruit uitsluitend tussen de leerling en de rijschoolhouder de wederzijdse betalings- en leveringsverplichtingen voortvloeien.

De leerling en de rijschoolhouder verklaren de drie betalingsmogelijkheden te hebben gelezen, te hebben begrepen en hiermee uitdrukkelijk akkoord te gaan;

3. Facturen van of via de rijschoolhouder aan de leerlingen worden hoofdzakelijk digitaal verstuurd en indien noodzakelijk en op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek van de leerling, na bevestiging en goedkeuring van de rijschoolhouder per e-mail, verstuurd per post;

4. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, moet betaling van het lesgeld en de kosten, verbonden aan de individueel of in groepsverband te volgen theorielessen, per rijles respectievelijk theorieles contant of per bank worden voldaan. De kosten van de noodzakelijke leerboeken en ander lesmateriaal ten behoeve van de praktijk- en/of theorielessen dienen bij het afleveren van die zaken contant of per bank te zijn voldaan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen;

5. De rijschoolhouder is gerechtigd tijdens de duur van de lesovereenkomst de lesprijs te verhogen.

6. Indien contant of per bank dient te worden betaald en deze betaling blijft uit, dan ontvangt de leerling 14 dagen na de achterstand c.q. 2 lessen nadat de achterstand was opgetreden een herinnering. De verkeersschool is gerechtigd het bedrag van de achterstand te verhogen met €75,- administratiekosten

7. De rijschoolhouder en de leerling komen overeen dat de rijlessen kunnen worden opgeschort bij elke betalingsachterstand van de leerling aan de rijschoolhouder;

8. Indien leerling 7 dagen na de termijn genoemd in het vorige lid nog niet heeft betaald, kan de rijschoolhouder de leerling schriftelijk in gebreke stellen waarna de leerling door verloop van 7 dagen in verzuim is. Alsdan wordt over het nog openstaande bedrag rente berekend.

Het rentepercentage bedraagt de wettelijke rente. Het resterende gedeelte van de maand vanaf het moment waarop de betaling had moeten plaatsvinden, wordt als gehele maand aangemerkt;

10. Deze verhoging van het verschuldigde bedrag wordt beschouwd als een voorwaarde, waaronder door de rijschoolhouder uitstel van betaling is verleend, zonder dat daarmee de verplichting van de leerling tot contante betaling c.q. tot betaling per het overeengekomen tijdstip komt te vervallen;

11. Indien de leerling in verzuim blijft het verschuldigde bedrag te betalen, dan kan de rijschoolhouder de vordering ter incasso uit handen geven aan een derde. Alsdan is de rijschoolhouder gerechtigd het verschuldigd bedrag met incassokosten te verhogen. Deze incassokosten om- vatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die aan de rijschoolhouder in rekening worden gebracht door advocaten, procureurs, deurwaarders en ieder ander van wie de rijschoolhouder zich bedient voor de invordering van

het verschuldigde bedrag.

De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15% van het verschuldigde bedrag, tenzij de leerling aannemelijk maakt dat de rijschoolhouder minder schade lijdt;

12. Indien de leerling in verzuim blijft het verschuldigde bedrag te betalen, dan is de rijschoolhouder gerechtigd tot opzegging van de over- eenkomst over te gaan wanneer de leerling schriftelijk in gebreke is gesteld en in verzuim is door verloop van de bij ingebrekestelling gestelde termijn. Deze termijn dient een redelijke termijn te zijn. De rijschoolhouder dient de leerling van de opzegging schriftelijk of per e-mail in kennis te stellen.


Artikel 4 - Aanvraag onderzoek naar de rijvaardigheid (praktijkexamen, tussentijdse toets of andere deeltoets), verder te noemen: het onderzoek 1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen dienen de kosten van of ten behoeve van de aanvraag van het onderzoek gelijktijdig met de invulling van de aanvraag en de eigen verklaring (of het verstrekken van de laatste) contant of per bank aan de rijschoolhouder te worden voldaan.

2. Veertien dagen na de datum van invulling en betaling van de aanvraag van het onderzoek heeft de leerling recht op inzage in zijn/haar gegevens in het aanvraagbestand van de rijschoolhouder waaruit blijkt dat zijn/haar aanvraag van het onderzoek bij het CBR, de CCV, of het BNOR is ingediend.

3. Indien het onderzoek geen doorgang vindt omdat de leerling niet of te laat op het onderzoek verschijnt en dit niet te wijten is aan de rijschoolhouder, of omdat de leerling geen vereiste, geldige documenten kan tonen, dan zijn de kosten voor aanvraag van een nieuw onderzoek voor rekening van de leerling.

4. De rijschoolhouder is na mondelinge of schriftelijke aankondiging gerechtigd tussentijdse prijswijzigingen van het theorie- en praktijkge- deelte van het onderzoek door te berekenen en is verplicht op verzoek van de leerling een schriftelijke specificatie van die prijswijziging te geven. Dit geldt niet indien sprake is van een pakketprijs, met uitzondering van een door de minister tussentijdse vastgestelde verhoging van examengelden.


Artikel 5 - Onderzoek naar de rijvaardigheid

1. Indien het CBR, de CCV of het BNOR het onderzoek wegens slechte weersomstandigheden op de afgesproken tijd geen doorgang laat vinden, dan kan de rijschoolhouder de leerling het lesgeld van één rijles in rekening brengen voor het opnieuw vastgesteld onderzoek.

2. Indien de leerling het onderzoek niet kan aanvangen of voltooien als gevolg van het feit dat:

a sprake is van een dringende reden zoals vermeld in artikel 2 lid 2;

b. het lesvoertuig, waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd niet ter beschikking is en geen lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardig type ter beschikking is;

c. het lesvoertuig, waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd, door de examinator van het CBR of de CCV of de deskundige van het BNOR wordt afgekeurd en geen vervangend lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardig type beschikbaar is; zal de rijschoolhouder ervoor zorgen dat voor de leerling een nieuw onderzoek wordt aangevraagd, indien de leerling dit wenst. De rijschoolhouder staat ervoor in dat het aanvragen van het onderzoek alsdan geschiedt zonder kosten voor de leerling.

3 In de in het tweede lid genoemde gevallen garandeert de rijschoolhouder bovendien dat de leerling, indien hij/zij opnieuw onderzoek wil aanvragen, drie gratis rijlessen ontvangt. Dit is niet van toepassing indien het een nieuwe aanvraag betreft van een tussentijdse toets of andere tussentijdse deeltoetsen.


Artikel 6 - Beëindiging van de lesovereenkomst

1. De lesovereenkomst (en daarmee het aangekochte lespakket) eindigt van rechtswege en zonder dat daarbij enige vorm van opzegging is vereist na een periode van 12 maanden, of wanneer de leerling voor een periode van zes maanden geen rijlessen meer heeft genomen. De leerling heeft alsdan geen recht meer op restitutie van les- en examengelden van de rijschoolhouder en de leerling gaat hier uitdrukkelijk mee akkoord. Hiervan kan slechts door de rijschoolhouder in het voordeel van de leerling worden afgeweken, indien de rijschoolhouder en de leerling dit vooraf en schriftelijk (via digitale weg) met de elkaar zijn overeengekomen;

2. Indien de lesovereenkomst niet is aangegaan voor een vast aantal lessen dan wel niet is aangegaan voor een vaste periode kan de lesover- eenkomst door zowel de leerling als de rijschoolhouder worden opgezegd. Opzegging dient rechtstreeks bij de rijschoolhouder en digitaal te gebeuren.

3.

A. Indien er sprake is van een reeds vooruitbetaald bedrag van de leerling aan de rijschoolhouder en de leerling zegt tussentijds de lesover- eenkomst op, dan gelden de volgende bedragen voor restitutie van les- en examengelden aan de leerling en uiteraard onder aftrek van reeds genoten rijlessen, examens en overige pakket onderdelen:

€ 25,00 per rijles, € 175,00 per praktijkexamen of tussentijdse toets. Tevens zullen er aanvullend € 75,00 administratiekosten in rekening worden gebracht.

B. Indien er sprake is van een reeds vooruitbetaald bedrag van de leerling aan de rijschoolhouder en de rijschoolhouder zegt tussentijds de lesovereenkomst op, dan gelden de volgende bedragen voor restitutie van les- en examengelden aan de leerling en uiteraard onder aftrek van reeds genoten rijlessen, examens en pakket onderdelen:

€ 35,00 per rijles, € 250,00 per praktijkexamen en € 215,00 per tussentijdse toets en geen vergoeding voor (bijvoorbeeld bij het stoppen van de rijschool);

4. De rijschoolhouder kan de aangegane lesovereenkomst voor een vast aantal lessen dan wel voor een vaste periode, slechts beëindigen om dusdanig dringende redenen, dat van de franchisenemer redelijkerwijs niet verwacht kan worden deze te continueren, onder de terugbetaling aan de leerling van die (les) gelden, waarvoor de rijschoolhouder nog niet heeft gepresteerd (zie vorig lid);

5. De eerste rijles wordt gezien als een vrijblijvende proefles – tegen gangbaar lestarief - bij de instructeur die de lessen gaat geven. Indien de leerling na deze les geen verdere rijlessen bij de rijschool wil volgen, informeert de leerling de rijschool per brief/fax/e-mail over zijn besluit en wel binnen vijf werkdagen of in ieder geval voor de volgende rijles.Artikel 7- Vrijwaring

1. De rijschoolhouder vrijwaart de leerling voor kosten voortvloeiende uit overtredingen die deze onder toezicht heeft gepleegd, alsmede voor aanspraken van derden als gevolg van botsing, aan- of overrijdingen tijdens de rijles alsmede tijdens het onderzoek, met uitzondering van die voorvallen die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de leerling, alsmede bij het gebruik door de leerling van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Zie daartoe ook artikel 2.11

2. Indien de leerling, ondanks zijn/haar verklaring, dat hem/haar bij rechterlijke uitspraak niet de bevoegdheid is ontzegd motorvoertuigen te besturen noch zijn/haar rijbewijs is ingevorderd, toch rijles neemt en indien de opgave onjuist is, vrijwaart de leerling de rijschoolhouder volledig en zal eventueel terzake de opgelegde boetes geheel vergoeden, alsmede alle andere financiële consequenties geheel overnemen.


Artikel 8 – Persoonsgegevens / AVG

1. De persoonsgegevens van de leerling die worden vermeld op de lesovereenkomst worden door de rijschoolhouder verwerkt, geheel conform de voorwaarden die worden gesteld aan de AVG. Aan de hand van deze verwerking kan de rijschoolhouder: de over- eenkomst uitvoeren, de leerling een optimale service verlenen en verplichtingen jegens de leerling nakomen, hem tijdig voorzien van actuele rijlesinformatie en hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen.

2. De de leerling geeft de rijschoolhouder toestemming om deze gegevens integraal en zonder nadere toestemming in te zien en te gebruiken geheel binnen de normen van de AVG, o.a. ten behoeve van administratieve werkzaamheden, het verwerken van klachten en/of andere naar inzicht noodzakelijke werkzaamheden